เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ณ หอประชุมอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 มกราคม 61 10:54:22