เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทางทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมการเปิดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ โโยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

26 มกราคม 61 10:26:28