เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล

วันที่ 25 มีนาคม 2564 : นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมีนายใจเพชร ขวาลำธาร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอกระนวน เป็นประธานเปิดงาน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การบริการด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ การลดความเสี่ยง ในกระบวนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดจนการบริหารจัดการ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความรู้จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย บูรณาการการทำงานร่วมกัน  มีสถานีเรียนรู้ 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีการปรับปรุงบำรุงดิน สถานีการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง สถานีการผลิตพืชผักปลอดภัย สถานีการจัดระบบน้ำไร่มันสำปะหลัง การเพิ่มผลิตในยางพารา เลือกใหม่อาชีพเสริมหลังฤดูทำนาเกษตรกรร่วมงาน มีเกษตรกรเข้าร่วม130ราย ณ.ศพก.เครือข่ายการให้น้ำมันสำปะหลัง หมู่ที่1ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม  นวส.ชำนาญการ
เสนอ/ข่าว นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา  เจ้าพนักงานธุรการ

25 มีนาคม 64 15:18:16