เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการประจำเดือนตุลาคม 2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนได้มอบหมายให้ นางสาวดวงฤทัย แก้วขาว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวธันยพร นาบุต เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อรับฟังคำชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ และเพื่อดำเนินงานตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 รวมถึงทำความเข้าใจงานด้านธุรการอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

9 ตุลาคม 60 09:26:06