เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด ให้กับหมู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโป่งแค

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า ลดรายจ่ายครัวเรือน โดยการถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด ให้กับหมู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโป่งแค อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

  

27 สิงหาคม 60 14:04:30