เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดและการแปรรูปเห็ด

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยคณะ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดและการแปรรูปเห็ด ให้กับเกษตรกรภายในอำเภอกระนวน โดยมีนายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายำเภอกระนวน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอำเภอกระนวน

 

 

 

 

 

 

27 สิงหาคม 60 11:04:56