เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร (อกม)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร(อกม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) บ้านคลองชัย หมู่8 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

          

          

          

         

          

          

          

25 กรกฎาคม 60 11:39:24