เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดพิธี ซึ่งมีเกษตรกรจำนวน 200 รายเข้าร่วมอบรมและรับมอบปัจจัยในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

          

          

          

          

          

          

 

25 กรกฎาคม 60 11:17:44