เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปัจจัยการผลิตเห็ด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตเห็ดให้กับเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 

   

 

   

28 มิถุนายน 60 09:09:30