เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง  ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ นำเกษตรกรเข้าร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2560 ตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

   

 

   

26 มิถุนายน 60 14:08:52