เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง  ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2560 ตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

   

 

   

26 มิถุนายน 60 13:56:40