เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day)

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) บ้านคลองชัย หมู่ 8 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

   

 

   

 

   

   

 

   

26 มิถุนายน 60 11:16:04