เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนางบุญเรือง  ศรีเชียงสา พร้อมคณะ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอกระนวน โดยมีนายภูมิจิตร  ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

   

 

   

 

   

 

   

 

  

 

   

 

   

23 มิถุนายน 60 14:29:13