เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 3 วันที่3 สิงหาคม 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561  เวลา 09.30 น. นายฉลอง   คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โดยมี นายภูมิจิตร์  ศรีวงษ์ราช  นายอำเภอกระนวน เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร  จำนวน 11 ชุมชน 13 โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

5 สิงหาคม 61 19:04:34