เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561วันที่ 18/7/61 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อย


1. 08.30 น. นางเพียงพร  แก้วพะเนาว์ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  พร้อมมอบเกียรติบัตร รุ่นที่ 4 ชุมชนหนองโก 1 ณ. ศูนย์ OTOP บ้านโนนราศรี  ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 50 คน 

 

2.  08.30 น.นายวีระ  ชัยเดช นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนห้วยโจด ณ. ศาลาวัดสว่าง   ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 250 คน 


3.  08.30 น. นางสาวแก้วกัลยา  ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 2 ณ.รพ.สต.บ้านหนองโอง ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 50 คน 

 

4.  เวลา 08.30 น. นางสาวกฤษฎิ์นิชา  วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน  ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย    รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชน ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ณ. ศพก.ดูนสาด  ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย

 

5.  เวลา 08.30 น. นายปิยะวิทย์  หาปัญนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน  ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย    รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชน ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ณ. เทศบาลตำบลห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 กรกฎาคม 61 18:20:42