เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 17/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ดูนสาด

วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกฤษฎิ์นิชา  วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน  ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย    รุ่นที่ 4 วันที่ 2 ชุมชน ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ณ.ศพก.ดูนสาด  ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย

 

 

 

 

17 กรกฎาคม 61 17:54:56