เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 17/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.น้ำอ้อม

 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา  08.30 น. นางนารีนาถ   วิชัยวงษ์  เจ้าพนักงานเคหะกิจชำนาญงาน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนน้ำอ้อม ณ. ศาลาวัดบ้านกุดจาน  ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 250 คน 

 

 

 

 

 

 

17 กรกฎาคม 61 17:49:19