เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประเมินผลโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2560

สำนักงานเศรษฐกิจกาเรกษตร (สศก.) 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ บ้านคลองชัย ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งมีนางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมต้อนรับและร่วมประเมินโครงการดังกล่าว

22 มีนาคม 60 14:22:59