เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายวัชรเดช  เกียรติชานนท์ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีบุญวัฒน์  สุริยะวงษ์ เกษตรอำเภอกระนวน และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) ม.8 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ในการนี้มีเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจากตำบลดูนสาด จำนวน 50 คน

 

 

16 กุมภาพันธ์ 59 11:44:33