เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

นายวัชรเดช  เกียรติชานน  นายออำเภอกระนวน

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559

วันที่ 8 ธันวาคม 2558  เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมอำเภอกระนวนชั้น 2

 

  

14 ธันวาคม 58 10:48:07