เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร

วันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร กิจกรรมหลักการสร้างสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและเซินกา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 มีนาคม 61 10:06:19