เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมกรเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

9 มีนาคม 61 09:43:36