เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปัจจัยการผลิตกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 

 

 

 

 

 

 

7 มีนาคม 61 14:05:04