เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวธันยพร นาบุต เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

12 กุมภาพันธ์ 61 09:17:01