เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

วัน อสม. แห่งชาติ อำเภอกระนวน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธานพิธีเปิด วัน อสม. แห่งชาติ อำเภอกระนวน โดยมีนางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส...

ประเมินผลโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2560

สำนักงานเศรษฐกิจกาเรกษตร (สศก.) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) วันที่ 16 มีนาคม 256...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายวัชรเดช เกียรติชานนท์ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเเกษตร...

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559...

ให้ความรู้วิชาการโครงการพืชอาหารและพลังงานทดแทนข้าวปี 2558

นายชม ว่องไว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้ความรู้วิชาการโครงการพืชอาหารและพลังงานทดแทนข้าวปี 2558 อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น วันที่...

จ่ายปัจจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระสอบพสาติกสาน ปี2558

นายสมยศ ตุ้มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จ่ายปัจจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระสอบพสาติกสาน ปี2558. ตำบล บ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ...

จ่ายปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โครงการพลังนาพืชอาหารและพืชพลังงาน ปี2558

นายฉัตรชัย โสดาลี เกษตรอำเภอกระนวน จ่ายปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โครงการพลังนาพืชอาหารและพืชพลังงาน ปี2558. ตำบล หนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่...

ประชุมคณะกรรมการ ศบกต. ชี้แจงการจัดทำบัญชี

นายฉัตรชัย โสดาลี เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการศบกต. ชี้แจงการจัดทำบัญชี ณ.ห้องประชุมอบต.หนองโก อำเภอกระนวน...

ประชุมชี้แจงโครงการสร้างรายได้ฯ ณ.ห้องประชุมอบต.หนองโก

นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงโครงการสร้างรายได้ฯ ณ.ห้องประชุมอบต.หนองโก ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน วันที...