เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

อบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร (อกม)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร(อกม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี...

การอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนว...

มอบปัจจัยการผลิตเห็ด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตเห็ดให้กับเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ นำเกษตรกรเข้าร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่...

ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer โคร...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day)

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเ...

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนางบุญเรือง ศรีเชียงสา พร้อมคณะ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร...

มอบปัจจัยการผลิตศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วชุมชน ตำบลหนองกุงใหญ่

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ มอบปัจจัยการผลิตศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วชุมชน ตำบลหนองกุงใหญ่ ประกอบด้วยเมล็ดพ...

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มข้าวชุมชนบ้านฝางพัฒนา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าติดตามการดำเนินงานกลุ่มข้าวชุมชนบ้านฝางพัฒนา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พร้อมให้คำแ...

อบรมเยาวชน ศอน.บก.ตชด.ภาค2

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเยาวชน ศอน.บก.ตชด.ภาค2 รุ่น 25 ปี 2560 วิชาพืชสมุนไพร ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพน...