เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

อบรมเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย...

ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ...

อบรมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 14 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...

ประชุมติดตาม วางแผนงานภายในสำนักงาน

วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ประชุมติดตามงาน วางแผนการดำเนินงานภายในสำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน...

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 4 มกราคม 2561 นายไพฑุรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่า...

อบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยประกอบอาชีพเสริม

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยประกอบอาชีพเสริม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จ...

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายสมยศ ตุ้มทอง นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนท...

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ สำ...

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561 โครงการเพิ่มแระสิทธิภาพการผลิตข...

อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิ...