เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

อบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร ณ สำนักงานเ...

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 1 กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อเพ...

อบรมการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑุรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการส่งเสริมเกษตรแบบแป...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวธันยพร นาบุต เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมการส...

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 1

วันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 1 กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่ม...

สัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2

วันที่ 29 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรแล...

ติดตามนิเทศการปฏิบัติงานโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมต้อนรับการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานเกษตรจั...

อบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธ...

อบรมโครงการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทางทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมการเปิดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตร ตามแนวท...

สัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรแกนนำ

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรแกนนำกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเพิ่ม...