เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 18 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน นำคณะเจ้าหน้าที่ส...

อบรมโครงการเลี้ยงปลาดุกและเพาะพันธุ์กิ่งไม้มงคล

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายสมยศ ตุ้มทอง นักวิชาการส่งเสริมการ...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตาม...

ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่ง...

มอบปัจจัยการผลิตกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอก...

มหกรรมวันตลาดเกษตรกร

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกิจกรรม มหกรรมวันตลาดเกษตรกร ณ ตลาดเกษตรกร ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอกระนวน

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายสมยศ ตุ้มทอง นักวิชาการส่งเสริมการ...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโย...

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพ...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับคุณกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวทีปร...