เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

อบรมโครงการเศราฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิ...

ประชุมสำนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานแ...

อบรมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 31 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ออกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเก...

อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 30 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน อบรมโครงการศู...

สำรวจแหล่งน้ำกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักสด

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน สำรวจแหล่งน้ำกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพ...

ประชุมประจำสัปดาห์

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานและว...

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกลุ่มแปลงใหญ่อ้อย

วันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกลุ่มแปลงใหญ่อ้...

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ยระดับพื้นที่ ปี 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 21-23 มกราคม 2563 นางสาวกฤษฏิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ยระดับพื้นที่ ปี 2563 คร...

ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ ณ บ้านโป่งแค

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแ...

ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันคลินิกเกษตร

วันที่ 22 มกราคม2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนพิธีการต่างๆ รวม...