เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) ครั้งที่ 1/25...

จัดเวทีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดเวทีเรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเ...

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน จัดโครงการขับเคล...

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษษการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวนได้จัดโครงการเสริ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ จัดประชุม...

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยคณะร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศ...

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ปร...

อบรมการจัดทำบัญชี โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษต

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบา...

อบรมสัมมนาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนางสาวดวงฤทัย แก้วขาว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวธันยพร นาบุต เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่ว...

สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมเกษตร และแกนนำเกษ...