เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดตัวโครงการกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหัวยโจด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการของกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหัวยโจด ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ...

อบรมการจัดทำบัญชี โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สรรพากรพื้นที่อำเภอกระนวน จัดอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร กับ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้...

อบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร (อกม)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร(อกม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี...

การอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนว...

มอบปัจจัยการผลิตเห็ด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตเห็ดให้กับเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ นำเกษตรกรเข้าร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่...

ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer โคร...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day)

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเ...

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนางบุญเรือง ศรีเชียงสา พร้อมคณะ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร...