เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

 

 

นายไพฑูรย์   ย่องเหล่ายูง

เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษษการในตำแหน่ง

เกษตรอำเภอกระนวน

เบอร์โทร 098-2619389

 

                                                                                                                                      

                                           นายวีระ   ชัยเดช      

                           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                    เกษตรตำบลห้วยโจด 

                                    เบอร์โทร 093-3265514  

 

                                            

                                        นางเพียงพร  แก้วพะเนาว์

                              นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                        เกษตรตำบลหนองโก

                                    เบอร์โทร  085-0074361

                                                                     

 

 

 

 

 

                                      นางนารีนาถ   วิชัยวงษ์

                                เจ้าพนักงานเคหะกิจชำนาญงาน   

                                         เกษตรตำบลน้ำอ้อม   

                                       เบอร์โทร  061-0460081          

                                                                                                                                                                                                               

                                   

                                           นายสมยศ   ตุ้มทอง

                      นักวิชาการวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  

                             เกษตรตำบลดูนสาด ตำบลบ้านฝาง   

                                   เบอร์โทร  098-2352507

 

                                         

                                         นางสาวแก้วกัลยา  ขวัญพรม

                                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                     เกษตรตำบลหนองกุงใหญ่

                                       เบอร์โทร 086-3763185         

                                      

                                          

                                           นายปิยวิทย์   หาปัณนะ

                              นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

                             เกษตรตำบลห้วยยาง ตำบลหัวนาคำ

                                    เบอร์โทร 081-0507947

 

                                       

                                          นางสาวเจียรนัย   ธรรมดา    

                               นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

                                           เกษตรตำบลหนองโน   

                                      เบอร์โทร 089-4997134 

 

                                          

                                        นางสาวดวงฤทัย   แก้วขาว

                                      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                        เบอร์โทร 083-340768

 

                                      

                                        นางสาวธันยพร   นาบุต  

                                            เจ้าพนักงานธุรการ      

                                          เบอร์โทร 099-6869830

 

 

 

 

                                                                                     

                                         นายสุดใจ   พิมพ์ประเสริฐ                                                                              

                                               นักการภารโรง  

                                        เบอร์โทร 065-2731996                                                                                          

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 กุมภาพันธ์ 61 12:00:05