เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

 

 

นายไพฑูรย์   ย่องเหล่ายูง

เกษตรอำเภอกระนวน

 

                                                                                                                                      

                                           นายวีระ   ชัยเดช      

                           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ     

 

                                            

                                        นางเพียงพร  แก้วพะเนาว์

                              นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                                                     

 

 

 

 

 

                                      นางนารีนาถ   วิชัยวงษ์

                                เจ้าพนักงานเคหะกิจชำนาญงาน             

                                                                                                                                                                                                               

                                   

                                           นายสมยศ   ตุ้มทอง

                      นักวิชาการวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  

 

                                         

                                         นางสาวแก้วกัลยา  ขวัญพรม

                                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                      

                                          

                                           นายปิยวิทย์   หาปัณนะ

                              นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

                                       

                                          นางสาวเจียรนัย   ธรรมดา    

                               นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ        

 

                                          

                                        นางสาวดวงฤทัย   แก้วขาว

                                      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

                                      

                                        นางสาวธันยพร   นาบุต  

                                            เจ้าพนักงานธุรการ      

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                         นายสุดใจ   พิมพ์ประเสริฐ                                                                              

                                               นักการภารโรง                                                                                             

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 พฤศจิกายน 60 15:23:39