เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

                                               

                                   นายฉลอง   คงสมของ

                                    เกษตรอำเภอกระนวน

 

                           

นายวีระ   ชัยเดช                                        นางเพียงพร  แก้วพะเนาว์
นวส.ชำนาญการ                                         นวส.ชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ห้วยโจด                                  รับผิดชอบ ต.หนองโก       

 

                               
นางสาวแก้วกัลยา   ขวัญพรม                     นางนารีนาถ   วิชัยวงษ์   
นวส.ชำนาญการ                                      เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบ ต.หนองกุงใหญ่                        รับผิดชอบ ต.น้ำอ้อม

 

                              

นางสาวเจียรนัย   ธรรมดา                        นายปิยะวิทย์  หาปัญนะ
นวส.ปฎิบัติการ                                      นวส.ปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.หนองโน                             รับผิดชอบ ต.ห้วยยาง,หัวนาคำ

                                 

                            
นางสาวกฤษฎิ์นิชา   วรัตถ์ปวีร์กุล               
นางสาวกัญญาภัทร   โพธิ์มี
นวส.ปฎิบัติการ                                      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ ต.ดูนสาด                              
รับผิดชอบ งานธุรการ

 

  

 นางสาวอารยา  พูลกลาง
 เจ้าพนักงานธุรการ
 รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล

 


          

 

 

 

 

นายสุดใจ   พิมพ์ประเสริฐ์

นักการภารโรง
                                                                    

 

 

 

----- ยังไม่มีข้อมูล -----