เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

                                               

                                   นายฉลอง   คงสมของ

                                    เกษตรอำเภอกระนวน

 

                               
นางสาวแก้วกัลยา   ขวัญพรม                     นางนารีนาถ   วิชัยวงษ์   
นวส.ชำนาญการ                                      เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบ ต.หนองกุงใหญ่,หนองโก            รับผิดชอบ ต.น้ำอ้อม ,หนองโก

 

                              

นางสาวเจียรนัย   ธรรมดา                        นายปิยะวิทย์  หาปัญนะ
นวส.ปฎิบัติการ                                      นวส.ปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.ห้วยโจด                             รับผิดชอบ ต.ห้วยยาง,หัวนาคำ

                                 

                            
นางสาวกฤษฎิ์นิชา   วรัตถ์ปวีร์กุล                
นางสาวนภาพร   ทองศรี
นวส.ปฎิบัติการ                                       
นวส.ปฎิบัติการ 
รับผิดชอบ ต.บ้านฝาง ,หนองโน                 รับผิดชอบ ต.ดูนสาด

                             

  นางสาวกัญญาภัทร   โพธิ์มี                    นางสาวอารยา  พูลกลาง
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                     เจ้าพนักงานธุรการ
     
รับผิดชอบ งานธุรการ                       รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล


          

 

 

 

 

นายสุดใจ   พิมพ์ประเสริฐ์

นักการภารโรง
                                                                    

 

 

 

----- ยังไม่มีข้อมูล -----