เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร

                                               

                                         

                                         

                                                         นายวีระศักดิ์  ธิถา

                                            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                           รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน

 

 

                               
นางสาวแก้วกัลยา   ขวัญพรม                     นางนารีนาถ   วิชัยวงษ์   
นวส.ชำนาญการ                                      เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบ ต.หนองกุงใหญ่,หนองโก            รับผิดชอบ ต.น้ำอ้อม ,หนองโก

 

                              

นางสาวเจียรนัย   ธรรมดา                        นายปิยะวิทย์  หาปัญนะ
นวส.ปฎิบัติการ                                      นวส.ชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ห้วยโจด                             รับผิดชอบ ต.ห้วยยาง,หัวนาคำ

                                 

                            
นางสาวกฤษฎิ์นิชา   วรัตถ์ปวีร์กุล 

นวส.ปฎิบัติการ                                       

รับผิดชอบ ต.บ้านฝาง ,หนองโน                

                             

  นางสาวกัญญาภัทร   โพธิ์มี                    นางสาวอารยา  พูลกลาง
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                     เจ้าพนักงานธุรการ
     
รับผิดชอบ งานธุรการ                       รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล


          

 

 

 

 

นายสุดใจ   พิมพ์ประเสริฐ์

นักการภารโรง
                                                                    

 

 

 

----- ยังไม่มีข้อมูล -----