เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาความรู้

คุณภาพชีวิตที่ดี บริการเกษตรให้อยู่ดีมีสุข

ค่านิยม (VALUE)

มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ

บูรณาการพัฒนา แก้ปัญหาช่วยเกษตร

พันธกิจ (MISSION)

1. ให้บริการทางการเกษตรตามทางเลือกและความต้องการของเกษตร

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครัวเรือน องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนให้สามารถบริการและจัดการให้เกิดความเข้มแข็งและอยู่ดีมีสุข

3. พัฒนากิจกรรมทางการเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

4. บริการผู้มาติดต่อให้เกิดความพึงพอใจ

5. บูรณาการกับทุกภาคส่วนและหน่วยงานอื่นๆ

 

13 มิถุนายน 62 15:24:53