เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                            

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระ...

จัดเวทีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดเวทีเรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดกา...

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร...

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รัก...

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกร...

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอก...

อบรมการจัดทำบัญชี โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษต

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมการจั...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...