เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

                            

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต...

ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนว...

มอบปัจจัยการผลิตกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒ...

มหกรรมวันตลาดเกษตรกร

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนว...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอกระนวน

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนว...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนว...

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอ...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับคุณกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาป...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                

   แนะนำ ศพก อำเภอกระนวน                            องค์ความรู้ ศพก อำเภอกระนวน