เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                                  

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดตัวโครงการกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหัวยโจด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการของกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบล...

อบรมการจัดทำบัญชี โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สรรพ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร กับ คณะกรรมการฯ ...

อบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร (อกม)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร(อกม) โครงการส่งเ...

การอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและม...

มอบปัจจัยการผลิตเห็ด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตเห็ดให้กับเกษตรกร ตามโค...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ นำเกษตรกรเข้าร่วมงานเวทีแล...

ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ผลงาน...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...