เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

วัน อสม. แห่งชาติ อำเภอกระนวน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธานพิธีเปิด วัน อสม. แห่งชาติ อำเ...

ประเมินผลโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2560

สำนักงานเศรษฐกิจกาเรกษตร (สศก.) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายวัชรเดช เกียรติชานนท์ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสิ...

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2...

ให้ความรู้วิชาการโครงการพืชอาหารและพลังงานทดแทนข้าวปี 2558

นายชม ว่องไว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้ความรู้วิชาการโครงการพืชอาหารและพลังงานทดแทนข้...

จ่ายปัจจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระสอบพสาติกสาน ปี2558

นายสมยศ ตุ้มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จ่ายปัจจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระสอบพสาติกสาน ปี...

จ่ายปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โครงการพลังนาพืชอาหารและพืชพลังงาน ปี2558

นายฉัตรชัย โสดาลี เกษตรอำเภอกระนวน จ่ายปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โครงการพลังนาพืชอาหารและพืชพลังงา...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...