เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

                            

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระน...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร

วันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 18 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รั...

อบรมโครงการเลี้ยงปลาดุกและเพาะพันธุ์กิ่งไม้มงคล

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระน...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต...

ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนว...

มอบปัจจัยการผลิตกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒ...

มหกรรมวันตลาดเกษตรกร

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนว...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                

   แนะนำ ศพก อำเภอกระนวน                            องค์ความรู้ ศพก อำเภอกระนวน