เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                            

ข่าวสารและกิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเรื่องการเลี้ยงปลาในกระชังบก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอฝดคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอ...

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอกระนวน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอก...

ติดตามการติดตั้งระบบน้ำอำเภอกระนวน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอก...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ...

โครงการ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18 พ.ศ. 2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอก...

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน และมอบนโยบายว...

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระนวน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอกระ...

ดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและแผนรายแปลง แปลงใหญ่อำเภอกระนวน

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและแผนรายแปลง แปลงใหญ่อ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...