เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                            

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยประกอบอาชีพเสริม

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารารา...

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายสมยศ ตุ้มทอง นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอกระ...

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)...

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภ...

อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นให...

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ...

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

วันที 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมการถ่า...

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

วันที 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมการถ่า...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...